Firmy budowlane, które zajmują się remontami i rozbiórkami oraz mieszkańcy samodzielnie wykonujący remont mają obowiązek zapewnić odbiór odpadów powstających w trakcie tego typu prac.
Odpady budowlane i rozbiórkowe to osobna frakcja odpadów. Nie wolno wyrzucać ich do pojemników lub worków na odpady zmieszane, ani też do worków lub pojemników do segregacji odpadów. W tej instrukcji zostało opisane gdzie oddawać gruz.

Uwaga! Aktualnie nie ma możliwości wynajęcia gruzownika lub worka na gruz od MZNK w Jaworznie.

Okna i drzwi
W ramach odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbierane są także okna i drzwi. Podobnie jak gruz i inne odpady powstające w trakcie remontów zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa przyjmowana jest w PSZOK. Jeżeli odpady te znajdą się na stanowisku kontenerowym, obowiązek usunięcia ich będzie spoczywał na zarządcy nieruchomości.

Gdzie bezpłatnie oddawać odpady rozbiórkowe i budowlane?
W celu bezpłatnego oddania odpadów rozbiórkowych i budowlanych należy je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ulicy Górnośląskiej 39.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

• poniedziałek w godz.: 11:30 – 19:30
• wtorek – piątek w godz.: 8:00 – 19:30
• sobota w godz.: 8:00 – 14:00

Ostatni wjazd do PSZOK – na 20 minut przed zamknięciem.
Nie obowiązują wcześniejsze zapisy na termin odbioru odpadów.

Jaka jest maksymalna ilość odpadów budowlanych odbieranych bezpłatnie?
Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym.
Radni ustalili, że maksymalna ilość innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które można oddać bezpłatnie wynosi 300 kg od osoby rocznie (Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych), wyłącznie jeżeli zostaną dostarczone samodzielnie przez mieszkańca do PSZOK. Masa odpadów, które można oddać bezpłatnie z danej nieruchomości, to iloczyn określonego w uchwale limitu i liczby zadeklarowanych dla tej nieruchomości mieszkańców.
Dla przykładu, w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych bezpłatnie wynosi 900 kg rocznie.

Jakich formalności trzeba dopełnić przy oddawaniu gruzu?

  • Regulamin PSZOK
  • Zał. 1 – Ewidencja oddawanych odpadów
  • Zał. 2 – Oświadczenie osoby oddającej gruz
  • Zał. 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W/w załączniki można pobrać w zakładce: Odpady komunalne – Uchwały, regulaminy, broszura informacyjna.

Remont mojego domu wykonuje wynajęta firma – kto odpowiada za odpady?
Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas to ta firma staje się wytwórcą odpadów i zobowiązana jest do wywozu oraz zagospodarowania odpadów budowlanych na własny koszt.

Odpady niebezpieczne (eternit, azbest)
Informacje na temat tego, jak pozbyć się odpadów z azbestu i eternitu można uzyskać w Biurze Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, tel. 32 61 81 685, 32 61 81 772, 32 61 81 676.

Pytania i dokumenty do pobrania
Pytania prosimy kierować do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie. W zakładce Uchwały, regulaminy, broszura informacyjna można znaleźć uchwały regulujące odbiór odpadów budowlanych oraz potrzebne formularze.

Comments are closed.