2014 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2014 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 50 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17 % (dopuszczalny minimalny poziom – 12 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,9 % (dopuszczalny minimalny poziom – 36 %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2014.

2015 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2015 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 50 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,84 % (dopuszczalny minimalny poziom – 16 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80,83 % (dopuszczalny minimalny poziom – 40 %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2015.

 2016 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2016 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 45 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 23,16 % (dopuszczalny minimalny poziom – 18 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 92,70  % (dopuszczalny minimalny poziom – 42  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2016.

 2017 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2017 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 8,78 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 45 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 30,19 % (dopuszczalny minimalny poziom – 20 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 90,38  % (dopuszczalny minimalny poziom – 45  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2017.

 2018 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2018 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 40 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 33 % (dopuszczalny minimalny poziom – 30 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80  % (dopuszczalny minimalny poziom – 50  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2018.

 2019 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2019 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania według sprawozdania rocznego wyniósł 16,2878% przy dopuszczalnej maksymalnej wartości 40%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych,szkła i opakowań wielomateriałowych według sprawozdania rocznego w roku 2019 wyniósł 34,718% przy wymaganej minimalnej wartości 40%.
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych według sprawozdania rocznego wyniósł 80,5107%, przy wymaganej minimalnej wartości 60%.

Gmina Jaworzno nie osiągnęła wszystkich wymaganych poziomów w roku 2019.

 2020 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2020 roku.

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania według sprawozdania rocznego w roku 2020 wyniósł 8% przy dopuszczalnej maksymalnej wartości 35%.
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła według sprawozdania rocznego w roku 2020 wyniósł wyniósł 35% przy wymaganej minimalnej wartości 50%.
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych według sprawozdania rocznego w roku 2020 wyniósł 97%, przy wymaganej minimalnej wartości 70%.

Gmina Jaworzno nie osiągnęła wszystkich wymaganych poziomów w roku 2020.

 2021 r.

Osiągnięte w 2021 r. przez Gminę Jaworzno poziomy, jakie zgodnie z brzmieniem art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) winny osiągnąć lub zamieścić w składanym sprawozdaniu komunalnym za rok 2021.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Jaworzno za rok 2021 wyniósł 30,33%.

Gminy w roku 2021 nie zostały zobowiązane do osiągnięcia bądź policzenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, gdyż został on zastąpiony poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez Gminę Jaworzno za rok 2021 wyniósł 4,5%.

Poziom recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia odpadów remontowo – budowlanych osiągnięty przez Gminę Jaworzno za rok 2021 wyniósł 96,01%.

Poziom składowania osiągnięty przez Gminę Jaworzno za rok 2021 wyniósł 29,90%.

Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcenia do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Jaworzno w roku 2021 wyniósł 0%.

Osiągnięte w 2021 r. poziomy, jakie zgodnie z brzmieniem art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) winny osiągnąć lub zamieścić w składanym sprawozdaniu komunalnym podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jaworzno na podstawie indywidualnych umów.

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jakie zostały wykazane przez podmioty odbierające odpady komunalne w sprawozdaniach komunalnych za rok 2021 – plik do pobrania.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jakie zostały wykazane przez podmioty odbierające odpady komunalne w sprawozdaniach komunalnych za rok 2021 – plik do pobrania.

Poziom recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia odpadów remontowo – budowlanych jaki został wykazany przez podmiot odbierający odpady komunalne w sprawozdaniu komunalnym za rok 2021 – plik do pobrania.

2021 r. – korekta niektórych osiągniętych poziomów

W związku z otrzymaniem korekt oświadczeń instalacji w zakresie sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jaworzno w roku 2021, korekcie uległo sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzna z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz część sprawozdań komunalnych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

W związku z powyższym zmianie uległy:

1. Osiągnięty przez Gminę za rok 2021 poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, który po przedmiotowej korekcie wyniósł 29,91%.

2. Osiągnięty przez firmę Remondis MPGO Sosnowiec Sp. z o.o. nr BDO 000024871 (nr rejestrowy w Gminie Jaworzno 56) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021, który wyniósł – 8,08%.

 2022 r.

Poziomy, jakie zgodnie z brzmieniem art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Gmina Jaworzno winna osiągnąć oraz zgodnie z art. 9q w/w ustawy zamieścić w składanym sprawozdaniu komunalnym za rok 2022 – plik do pobrania.

W związku z otrzymaniem korekt oświadczeń instalacji w zakresie sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jaworzno w roku 2022, korekcie uległo sprawozdanie Prezydenta Miasta Jaworzna z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy za rok 2022 oraz część sprawozdań komunalnych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy. W związku z powyższym zmianie uległy poziomy, jakie zgodnie z brzmieniem art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) Gmina Jaworzno winna osiągnąć bądź zgodnie z art. 9q w/w ustawy zamieścić w przedmiotowym sprawozdaniu za rok 2022 – plik do pobrania.

Poziomy jakie podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy, zgodnie z brzmieniem art. 9g pkt 1, pkt 2, pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), winny osiągnąć za rok 2022 i zamieścić na podstawie art. 9n ust. 4 w/w ustawy w składanych za rok 2022 sprawozdaniach komunalnym w związku z zawartymi w tym zakresie indywidualnymi umowami z właścicielami nieruchomości – plik do pobrania.

Comments are closed.