OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY WIELORODZINNEJ – BLOKI

Kto dba o utrzymanie stanowisk kontenerowych w naszym mieście? Co każdy mieszkaniec bloków może zrobić, by miejsce do składowania odpadów było zadbane i nie przypominało wysypiska śmieci? Poniżej znajdą Państwo informacje do kogo należy zgłosić problem związany z gospodarką odpadami.

Obowiązki Gminy, w imieniu której działa Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku narzuca na gminę obowiązek zorganizowania przetargu na odbiór bądź na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W drodze przetargu wybierany jest operator systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego w naszym imieniu nadzoruje MZNK.

Obowiązki Gminy dotyczące m.in. pojemników na odpady zostały określone w uchwale nr XXI/294/2020/ Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wynika z nich, że:

§ 2.5 Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – budynków wielolokalowych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło i bioodpady), przejmuje Gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna § 11.3. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz posiadać certyfikat „CE” zapewniające bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu.

Jeżeli masz uwagi do odbioru odpadów poinformuj nas telefonicznie – Dział Gospodarki Odpadami MZNK tel. (32) 745 10 61 lub (32) 745 10 66.

Przy procesie wymiany pojemników przez nowego operatora, MZNK uwzględnił prośbę zarządców, dotychczasowe kontenery o pojemności 5 m3 zamieniono na mniejsze o pojemności 1,1 m3, wyposażone w kółka do przetaczania.

Problemy z kontenerem lub uwagi do odbioru odpadów przez firmę należy zgłaszać do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie.

Obowiązki mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki), w imieniu których działają zarządcy wspólnot i spółdzielni.

Do MZNK w Jaworznie wielokrotnie zwracali się mieszkańcy z pytaniami o to dlaczego miejsca, w których wyrzucają śmieci są takie nieprzyjemne i czy gmina nie może zrobić czegoś ze stanowiskami kontenerowymi. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kształt i wygląd stanowisk kontenerowych znajdujących się obok bloków mieszkalnych zależy wyłącznie od administratorów tych bloków. Podobnie jak właściciel domu prywatnego musi zadbać o miejsce, w którym będzie ustawiony jego pojemnik na odpady i worki do segregacji, tak samo wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa i każdy inny zarządca nieruchomości musi zatroszczyć się o stanowisko kontenerowe dla lokatorów bloku, których reprezentuje.

Wiele wspólnot podjęło już starania, by uporządkować te miejsca. W mieście powstały nowe, zabudowane miejsca gromadzenia odpadów. Zadbaj o to, aby w twoim otoczeniu też takie powstały.

Obowiązki właściciela/administratora nieruchomości dotyczące m.in. organizacji stanowiska na odpady zostały zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. Wynika z nich, że:

  • § 15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dbania o czystość i porządek na terenie wyznaczonym na posadowienie pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza pojemnikami i/lub workami na odpady komunalne (w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów) lub poza miejscem wyznaczonym na ich gromadzenie (w przypadku mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz zalegania na terenie wyznaczonym na posadowienie pojemników na odpady, odpadów których Gmina nie odbiera sprzed nieruchomości (m.in. odpadów niebezpiecznych, leków, zużytych opon, tekstyliów i odzieży, odpadów budowlanych i rozbiórkowych itd.) oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, które nie stanowią odpadów komunalnych lub nie są odbierane sprzed nieruchomości.
  • § 16. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać w należytym stanie sanitarnym i porządkowym poprzez m.in. umieszczanie odpadów w pojemnikach na gromadzenie odpadów komunalnych, uprzątnięcie odpadów nieumieszczonych w pojemnikach i odpadów nadmiarowych. Właściciel zobowiązany jest utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, zapewniającym możliwość ich wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, w tym poddawać wiaty śmietnikowe myciu i dezynfekcji w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał w okresie wiosenno-letnim.

Jeśli uważasz, że stanowisko kontenerowe przy twoim bloku nie odpowiada zapisanym wyżej standardom zgłoś się do administratora budynku.

Zmianę ilości osób zamieszkujących lokal mieszkalny należy zgłaszać do Zarządcy lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

Comments are closed.